REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy Oh La Lash Monika Skórska dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

1. WARUNKI OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. KONTO KLIENTA
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
6. DOSTAWA
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. ZMIANA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.WARUNKI OGÓLNE


1. W sklepie internetowym będącym własnością firmy Oh La Lash Monika Skórska (dalej Firma, Sklep, E-sklep), znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.monikaskorska.pl (zwany dalej e-sklepem lub sklepem internetowym)  można dokonywać zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.
4. Prezentowane ceny produktów w sklepie są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
5. Właścicielem sklepu internetowego jest Oh La Lash Monika Skórska(Firma, Sklep) wpisana do ewidencji działalności gospodarcze jOh La Lash Monika Skórska., Gomulińskiego 1, 05-800 Pruszków, NIP:5291727033, REGON: 146129841, e mail: ohlalashpoczta@gmail.com 
6. Produkty sprzedawane w sklepie Oh La Lash Monika Skórska są wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i niezbędnym jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji do ich stosowania.
7. Znak towarowy Oh La Lash jest zastrzeżony.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: monikaskorska.pl

8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Oh La Lash Monika Skórska. wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Oh La Lash Monika Skórska., Gomulińskiego 1, 05-800 Pruszków, NIP:5291727033, REGON: 146129841
9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10. KLIENT – osoba fizyczna bądź firma posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca dokonać zamówienia.
11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. KONTO KLIENTA
 
1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. 
2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. 
3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy a także adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu. 
4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia. 
5. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. 
6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. 
7. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (bez informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, chyba że wyraził na to zgodę). 
8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych. 
9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych. 
10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres ohlalashpoczta@gmail.com z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

11. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie


IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY


1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po  dokonaniu rejestracji w Sklepie. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
3. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a.    adresu dostawy,
b.    sposobu dostawy,
c.    sposobu dokonania płatności za towar.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas podawania danych do wysyłki oraz danych do faktury przez Kupującego gdyż dane te nie podlegają zmianie po dokonaniu zakupów.
7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie (nie późnej niż w ciągu 3 dni roboczych) Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

V SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 
1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce. 
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon których dane podane przez Kupującego nie podlegają zmianie. 
4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a.    gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki
b.    płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI DOSTAWA


1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”. 
2. Konieczne jest rozpakowanie paczki w obecności dostawcy celem sprawdzenia stanu i ilości produktów znajdujących się w środku. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) bezpośrednio po odbiorze przesyłki, w obecności dostawcy. Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. Spisanie protokołu w obecności Dostawcy jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za  pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy. 
4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania
Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej. 
5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od daty złożenia
Zamówienia. Typowy czas wysyłki w ciągu 3 dni roboczych. 
6. Sprzedawca dołącza do ostawy fakturę VAT lub paragon obejmującą przedmiot Zamówienia jedynie w formie internetowej na adres e mail. Faktura VAT jest również dostępna na koncie Klienta w sklepie internetowym. 
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. W związku z sytuacją opisaną w poprzednim zdaniu możliwa będzie koniecznością dokonania dodatkowej opłaty z tytułu ponownej wysyłki towaru do Klienta. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.


VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych towarów.
2. Nabywca może składać reklamację między innymi drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.jolash.pl
3. Do reklamowanego towaru należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca

VIII ZMIANA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu Oh La Lash Monika Skórska, który jest czynne w godzinach od 8:00 – 16:00 (nr telefonu 515777928 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora).
2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Towar musi być nierozpieczentowany i fabrycznie nowy.
3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Oh La Lash Monika Skórska. ul.Antka 13, 05-800 Pruszków) lub za pomocą poczty elektronicznej  {adres e –mail:ohlalashpoczta@gmail.com}.
4. Sprzedawca  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
5. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonane przez Klienta na rzecz Oh La Lash Monika Skórska. płatności, z wyłączeniem koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
6. Zwrot płatności następuje przy użyciu przelewu bankowego.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Oh La Lash Monika Skórska. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Oh La Lash Monika Skórska dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu od Klienta Towaru z powrotem.
9. Towar należy przesłać na adres: Oh La Lash Monika Skórska., ul.Antka 13, 05-800 Pruszków wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

IX. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
c.   Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
d.   Pisemnie na adres: Oh La Lash Monika Skórska, ul. Antka 13, 05-800 Pruszków
e.   W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:ohlalashpoczta@gmail.com wiadomości wpisać EDYCJA DANYCH;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.